mysql数据库不乱码详细解决方案

1.正确指定客户端编码 set character_set_client=
2.正确指定选择连接器的编码 set character_set_connection=
3.正确指定返回内容的编码 set character_set_results=

以上3个可同时指定 set names gbk;
同时编码要与网页文件本身编码,meta信息都保持一致,则断无乱码可能

发表评论